-

Asianhallintarekisteri

Käyttötarkoituksena: asioiden käsittelyn seuranta, päätöshakemisto (esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset), asiakirja- ja arkistohakemisto, sopimustenhallinta.

Tietoaineistot

Asianhallinta (diaari) Luettelo vireille tulleista asioista, asioiden käsittelyn ja määräaikojen seuranta, päätösrekisteri, asia-, asiakirja- ja arkistohakemisto.
Käsiteltäviin asioihin liittyvät saapuneet ja laaditut/ skannatut asiakirjat ja muut asiakirjat esim. muistiot.
Toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat sekä pöytäkirjanotteet.
Viranhaltijapäätökset.
Sopimukset, joissa kunta toisena sopijapuolena.

Tietojärjestelmät

Kuntatoimisto-asianhallintajärjestelmä


Henkilöstörekisteri

Käyttötarkoituksena: Rekrytointi ja palvelussuhteen aikainen asiankäsittely

Tietoaineistot

Henkilötiedot
Työ/virkasuhteeseen liittyvät tiedot
Työhistoria
Työvuorosuunnittelu

Tietojärjestelmät

Personec F -henkilöstöhallintajärjestelmä
Kuntarekry rekrytointijärjestelmä
Titania Työvuorosuunnittelu
Flexim-työajanseurantajärjestelmä


Luottamushenkilörekisteri

Käyttötarkoitusena: Luottamustoimen hoitamisen kannalta välttämättömien tietojen ylläpito

Tietoaineistot

Henkilötiedot
Sidonnaisuustiedot

Tietojärjestelmät

Kuntatoimisto-asianhallintajärjestelmä
Sidonnaisuusrekisteri


Taloushallinnon tietovarannot

Käyttötarkoitus: Taloushallintoon liittyvä asiankäsittely

Tietoaineistot

Ostolaskut
Myyntilaskut
Palkkaukseen, palkkioihin ja korvauksiin liittyvät tiedot
Taloussuunnittelu
Tilastot

Tietojärjestelmät

Workflow, ostolaskujen käsittely ja arkistointi
Intime, myyntilaskujen käsittely
Maksuliikenne, lähetetään maksuaineistot pankkeihin ja haetaan tiliotteet ja viitesuoritukset
Intime, taloushallintojärjestelmä. Kirjanpito, käyttöomaisuushallinta, myyntilaskujen käsittely.
Opiferus, taloussuunnittelu ja -raportointi
Laskuhotelli, jonka kautta e-laskut ja tulostettavat laskut siirtyvät


Tietohallinnon tietovarannot

Käyttötarkoituksena tiedonhallinnan suunnittelu, ohjaus ja valvonta sekä sähköisten yhteystietojen ja käyttöoikeuksien hallinta niin henkilökunnan kuin kuntalaisten osalta.

Tietoaineistot

Henkilökunnan henkilö ja yhteystiedot
Kuntalaisten henkilö ja yhteystiedot
Kunnan käytössä olevien järjestelmien lokitiedot
Tietosuojaan liittyvät rekisteriselosteet ja selosteet käsittelytoimista

Tietojärjestelmät

G Suite
Windows-verkon käyttäjätunnukset
KuntaNet-väestö


Perusopetuksen ja lukio-opetuksen tietovaranto

Rekistereillä hallinnoidaan oppilaiden/opiskelijoiden henkilö- ja opiskelutietoja, koulunkäynnin historiatietoja, opettajien ja henkilökunnan tietoja sekä opetustarjontaa. Tietojen avulla suunnitellaan opetusta, kirjataan valintoja, päätöksiä, koulumatkatietoja, arvioidaan suorituksia ja tulostetaan todistuksia.

Tietoaineistot

Opiskelijoiden, huoltajien, opettajien ja henkilökunnan yhteystiedot
Opiskeluun liittyvä tieto kuten valinnat, arvosanat, todistukset ja päätökset
Opetukseen osallistumiseen liittyvä historia
Pedagogisen tuen järjestämiseen liittyvät tiedot ja opiskeluhuollon kirjaukset
Muu opetukseen liittyvä tieto kuten koulukuljetukset, aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät tiedot
Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

MultiPrimus (sis. Wilma ja Kurre), opiskelijahallinnon kokonaisjärjestelmä


Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Tietoaineistoilla hoidetaan erinäisiä varhaiskasvatukseen liittyviä rutiineja kuten varhaiskasvatuspaikkojen ylläpito, varhaiskasvatussopimusten tekeminen, perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietojen ylläpito.

Tietoaineistot

Lasten, huoltajien ja henkilökunnan yhteystiedot
Hakemukset
Sijoitus ja maksupäätökset
Hoitotapahtumien kirjaaminen
Varhaiskasvatussuunnitelma
Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

Daisy Varhaiskasvatus


Nuorisopalveluiden asiarekisterit

Käyttötarkoituksena järjestää nuorille muun muassa retki- ja leiritoimintaa, etsivää nuorisotyötä, nuorten työpajatoimintaa, nuorisotiloja, avustuksia nuorisotoimintaa järjestäville yhdistyksille sekä mahdollisuuden tulla kuulluksi nuorten vaikuttajaryhmässä ja vastata nuorten kesätyöllistämiseen liittyvistä asioista.

Tietoaineistot

Nuorisokortin asiakasrekisteri
Etsivä nuorisotyö -asiakasrekisteri
Nuorten työpajan asiakasrekisteri
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustusrekisteri
Leirit, retket ja tapahtumat

Tietojärjestelmät

PARent-järjestelmä/etsivä nuorisotyö
PARty-järjestelmä/nuorten työpajatoiminta
Kuntatoimisto-asianhallintajärjestelmä


Liikuntapalveluiden asiarekisterit

Käyttötarkoituksena järjestää kuntalaisille muun muassa uimahallipalveluita, liikuntaryhmiä, liikuntatapahtumia sekä seuratoiminnan tukeminen ja liikunta avustukset.

Tietoaineistot

Liikuntatilojen sekä välineiden ylläpito ja vuokraus
Kuntosalin asiakasrekisterit
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustusrekisteri

Tietojärjestelmät

G Suite
Kuntatoimisto-asianhallintajärjestelmä


Rakennusvalvonta ja maankäytön tietovaranto

Käyttötarkoitus: lupamenettely, rakennusaikainen valvonta, erikoissuunnitelmat (rakenne- ja LVI- ym.) ja katselmukset.

Tietoaineistot

Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät tiedot
Rakennuslupatiedot
Kiinteistötiedot

Tietojärjestelmät

KuntaNet -rakennusvalvonta, kiinteistö- ja väestötiedot
Kuntatoimisto-asianhallintajärjestelmä


Kaavoitus ja paikkatieto

Käyttötakoitus: Kaavoitukseen kuuluu kunnan kaava-alueen käytön määrääminen tiettyyn toimintaan kuten esimerkiksi omakotitalo, vapaa-ajanrakennus, maatalous tai viheralue. Rakentamismahdollisuuksien selvitys nykytilassa tai esim. ranta-asemakaavoituksella, kantatilaselvityksellä. Uusien tiennimien hyväksyminen ja rakennuspaikkojen osoitteiden määritys.

Tietoaineistot

Asemakaavat ja ranta-asemakaavat
Osayleiskaavat
Vireillä olevat kaavahankkeet
Rakennustiedot
Osoitetiedot

Tietojärjestelmät

MapInfo + KuntaNet kiinteistöt
Kuntatoimisto-asianhallintajärjestelmä
Office dokumentit


Kiinteistöhuollon tietovaranto

Käyttötarkoituksena: Kunnan omistamien kiinteistöjen rakennusteknilliset korjaukset huollot ja kunnossapito. Kunnan omistamien kiinteistöjen rakennusteknilliset korjaukset tehdään pääosin omana työnä, laitekorjaukset ja erikoisammattityöt teetetään urakointiliikkeillä.

Tietoaineistot

Korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat
Urakointisopimukset
Kiinteistö- ja rakennustiedot

Tietojärjestelmät

Kuntatoimisto-asianhallintajärjestelmä
Office-dokumentit
G Suite


Yksityisteiden avustushakemusten asiarekisteri

Käyttötarkoitus: Rekisteriä käytetään yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemusten käsittelyyn ja avustusten maksamiseen.

Tietoaineistot

Hakemuslomakkeen tiedot, sis. tiekunnan yhteystiedot ja liitteet
Yhteenvetolistaus hakemuksista
Päätökset
Maksuunpanoluettelo

Tietojärjestelmät

Kuntatoimisto-asianhallintajärjestelmä
Office-dokumentit