-

Rakennusvalvonta

Toimialaan kuuluvia tehtäviä

  • rakentamisen yleinen neuvonta ja ohjaus
  • rakennuslupamenettely
  • rakennusvalvonta
  • ympäristön kuntoon ja siisteyteen liittyvät asiat
  • ulkomainonta
  • maa-aineslupa-asiat ovat siirtyneet Rovaniemen kaupungin hoidettaviksi (linkki Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelun sivuille)

Rakentamisen luvat

Rakennuslupa, toimenpidelupa, purkamislupa, maisematyölupa, poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Rakennuslupa tarvitaan uutta rakennusta rakennettaessa tai purkulupaa purettaessa. Lupa tarvitaan myös olemassa olevaa rakennusta laajennettaessa tai tehtäessä siihen korjaus- ja muutostöitä tai kun tilojen käyttötarkoitusta halutaan olennaisesti muuttaa. Vähäisempien hankkeiden osalta noudatetaan ilmoitusmenettelyä, ks. rakennusjärjestys. Puiden kaatamiseen tarvitaan maisematyölupa. Pihapuiden kaatamisesta on oltava yhteydessä rakennusvalvontaan.

Mikäli rakennushanke poikkeaa kaavasta, rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista tai muista rajoituksista, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Rakennettaessa suunnittelutarvealueelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista.

Kaikkia rakentamisen lupia haetaan sähköisesti lupapisteessä osoitteessa lupapiste.fi.

Rakennuslupa- ja poikkeamispäätökset julkaistaan 1.3.2024 alkaen Lupapiste – Julkipano -palvelun kautta.

Lomakkeet

Naapurien kuuleminen (PDF)

Rakennusjärjestys

Pellon kunnanvaltuuston 29.4.2002 hyväksymä rakennusjärjestys.

Pellon kunnan rakennusjärjestys (PDF)

Maankäyttö-ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pellon kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeus-vaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräys-kokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.).

Rakennusvalvonnan taksat

Pellon elinvoimalautakunnan 19.11.2018 hyväksymä.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet Pellon kunnassa (PDF)

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet Pellon kunnassa 1.3.2024 alkaen (PDF).

Maankäyttö-ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta, kuitenkin yleensä enintään 50 % peritystä maksusta.