-

Rakennusvalvonta

Toimialaan kuuluvia tehtäviä

  • rakentamisen yleinen neuvonta ja ohjaus
  • rakennuslupamenettely
  • rakennusvalvonta
  • ympäristön kuntoon ja siisteyteen liittyvät asiat
  • ulkomainonta
  • maa-aineslupa-asiat ovat siirtyneet Rovaniemen kaupungin hoidettaviksi (linkki Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelun sivuille)

Rakennusjärjestys

Pellon kunnanvaltuuston 29.4.2002 hyväksymä rakennusjärjestys.

Pellon kunnan rakennusjärjestys (PDF)

Maankäyttö-ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pellon kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeus-vaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräys-kokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.).

Rakennusvalvonnan taksat

Pellon elinvoimalautakunnan 19.11.2018 hyväksymä.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet Pellon kunnassa (PDF)

Maankäyttö-ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta, kuitenkin yleensä enintään 50 % peritystä maksusta.

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan uutta rakennusta rakennettaessa. Lupa tarvitaan myös olemassa olevaa rakennusta laajennettaessa tai tehtäessä siihen korjaus- ja muutostöitä tai kun tilojen käyttötarkoitusta halutaan olennaisesti muuttaa.

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemus sekä ilmoitus (PDF)
Rakennusluvan hakeminen - tarvittavat asiakirjat (PDF)
Tiedote rakentajalle (PDF)

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Mikäli rakennushanke poikkeaa kaavasta, rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista tai muista rajoituksista, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Rakennettaessa suunnittelutarvealueelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus (PDF)
Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakeminen - tarvittavat asiakirjat (PDF)

Lomakkeita

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (PDF)
Rakennushankeilmoitus (PDF)
Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi, KVV- tai IV-työnjohtajaksi (PDF)