Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
-

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen (PDF)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Elinvoimalautakunta on päättänyt 9.6.2020 § 35 indeksitarkistuksen vuoksi muuttuneista maksuista, tulorajoista ja vaikutuksista kunnassa perittäviin asiakasmaksuihin.

Kaikille asiakkaille tehdään uudet maksupäätökset 1.8.2020 alkaen. Lapsen maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, perheen bruttotulot ja etukäteen varattu hoitoaika. Maksu peritään enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana (toimintavuosi on elokuun alusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun). Mikäli hoitosuhde alkaa elokuussa, maksuton kuukausi on seuraavan vuoden heinäkuu. Jos hoitosuhde alkaa myöhemmin tai keskeytyy välillä, maksutonta kuukautta ei ole sen toimintavuoden aikana.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot (Laki 1503/2016)

Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio-ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Uudeltayrittäjältä otetaan huomioon mm. starttiraha.

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Viimeisestä valmistuneesta verotustodistuksesta tarkistetaan korko-ja osinkotulot, vuokratulot, metsä-ja porotulot.

Tuloina otetaan huomioon myös varhaiskasvatuksessa olevan lapsen lapsikohtainen elatusapu/elatustuki sekä lapsen saama henkilökohtainen eläke lapsikohtaisena. Kaikista ilmoitetuista tuloista ja vähennyksiin oikeuttavista maksuista on oltava tositteet hoidon alkamisesta viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Mikäli tulotietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, maksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan. Korjausta ei tehdä takautuvasti. Jos päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Tulotiedot voidaan tarkistaa tulorekisteristä. Perhe voi antaa suostumuksen korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimiseen, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Tuloina ei oteta huomioon

Lapsilisää, lapsen hoitotukea, lasten kotihoidontukea, asumistukea, vammaistukea,tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavaa sairaanhoito-ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, työllisyyskoulutuksen aikainen ylläpito-tai kustannuskorvaus, perhehoidon kustannusten korvauksia.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon

Suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Maksun tarkistaminen ja korjaaminen

Pääsääntöisesti päivähoitomaksu määritellään samaksi koko toimintavuotta varten. Maksuja tarkistetaan ylemmäksi tai alemmaksi, jos palvelun saajan tai perheen maksukyky olennaisesti muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Yhteishuoltajuuden vaikutus maksuun

Lapselle tehdään yksi maksupäätös. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.

Kokoaikainen varhaiskasvatus

Maksu on enintään 288 €/kk/lapsi (nuorin), toinen lapsi enintään 144 €/kk ja seuraava lapsi 20 % ensimmäisestä.

Perusopetuslain mukainen esiopetus otetaan huomioon asiakasmaksua alentavana tekijänä esiopetuksen ajalta. Muulloin esiopetusikäisiltä peritään yleisten maksuperusteiden mukainen maksu.

Varhaiskasvatusmaksu

Lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko henkilöä Tuloraja €/kk Maksu %
2 2136 10,7
3 2756 10,7
4 3129 10,7
5 3502 10,7
6 3874 10,7

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen varatut tuntimäärät

Lapselle tehdään hoitosopimu, jossa sovitaan palvelun tarve. Sopimus tulee tehdä ennakkoon vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle. Tuntiperusteisen asiakasmaksun määräytymisen perusteena on perheen kanssa sovittu kuukausittainen varhaiskasvatusaika ja maksun prosentuaalinen porrastaminen kokopäivähoidon maksusta. Maksu määritellään ja peritään tuntivarauksen perusteella.

Varattu hoitoaika tuntia/kk Maksu % kokoaikaisesta maksusta Maksimimaksu €/kk
160 h tai yli 100 % 288,00
120 - 159 h 75 % 216,00
80 - 119 h 55 % 158,40
40 - 79 h 35 % 100,80
alle 40 h 25 % 72,00

 

Lasten hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti viimeistään edellisen viikon maanantaina. Hoitoaikojen ilmoittaminen lukkiutuu maanantaisin klo 12.00. Varattuihin toimintapäiviin lasketaan mukaan läsnäolopäivien lisäksi myös etukäteen varattujen hoitopäivien kohdalle osuvat sairaus- ja muut poissaolot. Hoitoaikojen toteutumista seurataan kuukausittain. Sovitun hoitoajan ylittyessä peritään maksu toteutuman mukaan ja samalla tarkistetaan palveluntarve.

Maksua ei peritä

  • jos lapsen koko kalenterikuukauden maksu määräytyy alle 27 €/kk
  • heinäkuulta, mikäli lapsen päivähoito on kestänyt koko toimintavuoden (elokuu-heinäkuu)
  • jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden

Maksusta peritään puolet

  • jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden
  • lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 pv/kk
  • jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä

Kesken kuukauden alkava tai päättyvä varhaiskasvatus vähentää kuukausimaksua samassa suhteessa. Muuten peritään aina täysi kuukausimaksu. Lomat ja muut tilapäiset poissaolot eivät vähennä maksua.

Tilapäinen varhaiskasvatus ja maksu

Lapselle ei myönnetä varhaiskasvatuspaikkaa eikä se vaikuta lapsen kotihoidontuen saamiseen. Tilapäishoidon tarve voi olla enintään 4 pv/kk, se ei ole toistuvaa ja sitä voidaan tarjota vain silloin, kun hoitopaikoissa on tilaa. Tällöin maksuna peritään kokopäivähoidosta 20 €/päivä/lapsi, osapäivähoidosta 14 €/päivä riippumatta vanhempien tuloista.

Irtisano varhaiskasvatuspaikka etukäteen kirjallisesti. Asetuksen mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Perheelle voi elinvoimalautakunnan jaosto myöntää alennuksen tai vapautuksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. Hakemus tehdään kirjallisesti.

Lisätiedot

Rautio, Kaisu

Varhaiskasvatuksen johtaja

Laskutus