Me pärjäämä kalotilla

Kehityshankkeet

Pellossa elethään hyvvää elämää. Me pyrimä koko ajan tukehmaan meän hyvinvointia ja kehittähmään elinvoimaa: tämän takia me aktiivisesti alama mukhaan erilaisiin, meille strategisesti tärkeissiin hankheissiin ja investoima meän visioita tukevia toimintoja.

Hankkeet ja investoinnit

 

Hankkeet:

 

Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla (ESR) 1.3.2019 – 28.2.2021

logot_matkailunverkosto-617x132

Hankkeen tavoitteena on lisätä osaavan työvoiman tarjontaa matkailun ja sen lähialojen yritysten tarpeisiin. Lähialoilla tarkoitetaan aloja, joiden ammattitaitovaatimuksissa on yhtäläisyyksiä matkailualan kanssa. Lähialoilla tarkoitetaan tässä hankkeessa myös sellaisia aloja, joiden sesonki on silloin, kun matkailussa on hiljainen kausi. Matkailualan lähialoja ovat esimerkiksi kauppa, metsä, kuljetus ja logistiikka sekä kiinteistönhuolto ja rakentaminen.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yrityksiin ja paikalliseen työvoimaan: työssä oleviin, työttömiin ja alanvaihtajiin. Hankkeessa tehdään yritys- ja osaamiskartoituksia sekä henkilökohtaisia koulutuspolkuja työelämälähtöisesti. Hankkeessa kartoitetaan uusia, paikallisia oppimisympäristöjä sekä mätsätään ja räätälöidään työtä ja tekijöitä yhteen. Hankkeessa kokeillaan yritysten ja kuntien yhteistyönä esim. työkiertoa ja yhteistyöllistämistä.

Hankkeessa jaetaan tietoa ja kokemuksia ammatillisen koulutuksen ja työelämässä oppimisen uusista ja joustavista mahdollisuuksista. Paikallisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä yritysten osaajatarpeisiin kyetään vastaamaan jatkossa niin matkailualalla kuin sen lähialoilla, mutta vastaavalla toimintamallilla ja yhteistyöllä myös muilla toimialoilla. Hankkeessa aloitettu työ kantaa pidemmälle monella tapaa; sillä on vaikutuksia mm. alueen nuorten ala- ja koulutusvalintoihin.

Hankkeen päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Osatoteuttajina ovat Muonion ja Pellon kunnat sekä Pellon Kehitys Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti 296 072 € (ESR:n ja valtion rahoitus 236 857 €, kuntien rahoitus: tuensaajan omarahoitus 59 215 €)

Lisätietoja: Aktivointikoordinaattori Sinikka Ylitalo, sinikka.ylitalo@pello.fi, 040 183 5290

 

Kylästä Kylhään- hanke (2013-2014)

Pellon kunta haki Outokaira Tuottahman ry:n kautta Leader-rahaa vanhan kirjastoauton kunnostamiseksi ja muuttamiseksi kylästä kylhään kulkevaksi nuorisobussiksi. KylästäKylhään- hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 mukainen ja toimintaryhmän kehittämissuunnitelman mukainen yleishyödyllinen investointihanke, jonka toteutusaika on 1.6.2013-31.8.2014. Rahoitusta hankkeelle saatiin 22.250 euroa.

Hankkeen ajatuksena oli, että vanha kirjastoauto muutettiin nuorisobussiksi, joka myös tulevaisuudessa palvelisi laajemmin kuntalaisten palveluja. Bussi tarjoaa Pellon nuorille paikan tavata toisiaan sekä harrastaa yhdessä. Bussi kiertää kyliä ja tarjoaa liikkuvan nuorisotilan nuorille; nuorisotilat tulevat siis lähemmäs kuntakeskuksen palveluita nuorten omiin kotikyliin. Bussissa on laitteet, joilla voi pelata, katsoa videoita yms. Bussin myötä on mahdollista järjestää erilaisia teemapäiviä/iltoja, urheilu- ja kulttuuritapahtumia sekä tukea myös mahdollisesti terveydenhuoltoa.

Jopparin Polku – hanke (2014)

Yleishallinnon projektina aloitettiin vuonna 2014 myös toinen hanke, Leader-rahoitteinen Jopparin Polku, joka toteutettiin 1.1.-31.12.2014. Hankkeen hyväksytty rahoitus oli 28. 520 euroa. Hankkeen tavoitteena oli tehdä yhteistyötä lähikuntien kanssa ja kerätä laajasti joppaukseen liittyvää, kulttuurihistoriallisesti tärkeää aineineistoa sekä kartuttaa näin ollen em. perimätietoa. Käytännössä aineistoa kerättiin haastatteluin ja valokuvin; materiaalia saatiin määrällisesti sekä laadullisesti tallennettua runsaasti. Tulevina vuosina on oleellista pohtia, miten aineiston litterointia ja tallentamista jatketaan sekä mahdollisesti jatkojalostetaan.

Tornion- Muonionjoen lohistrategia sekä yrittäjyyskasvatushanke, yhteistyössä Muonion ja Kolarin kunta (2015-2018)

Pellon kunnanhallitus päätti v. 2014 aloittaa tiiviin kuntayhteistyön Pohjoisten kuntien, Kolarin ja Muonion, kuntien kanssa.

Vuonna 2014 haettiin yhteistä rahoitusta Tornion-Muonionjoen lohistrategia väylänvartisen kalastusmatkailun kehittämishankkeeseen, joka on eräs keskeinen kuntayhteistyön strategiapiste ja – tavoite. Hankkeen tavoitteena on työstää paikallinen kalastusmatkailustrategia ja strategiaan pohjautuva toimintasuunnitelma sekä selvittää kehittämistarpeet ja tavoitteet vuosille 2015-2018. Strategiatyö sisältää toimijaverkoston ja toimintaedellytysten kartoittamisen ja seurantajärjestelmän työstämisen. Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle vuoden 2015 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä 30 149 euroa. Hanke tulee toteuttaa vuoden 2015 aikana.

Kuntayhteistyötä tehdään tavoitteellisesti em. kuntien kanssa myös yrityspalvelutoiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen yhteydessä; yrittäjyyskasvatushankkeelle haettiin rahoitusta vuosille 2015-2017. ESR- rahoitteisen Alueellisen Yrittäjyyskasvatuksen polut- tehemä pois– hanke pohjautuu yrittäjyyskasvatuksen valtakunnallisiin suuntaviivoihin sekä alueellisiin ja kuntakohtaisiin strategioihin. Hankesuunnitelmaa on pohjustettu lähes vuoden ajan ja sekä Kolarin, Pellon että Muonion kunta on saanut tähän esittää omia tarpeitaan ja lähtökohtiaan. Hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä ja Lapin Yliopisto, Lapin Koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Lapin ammattikorkeakoulu osallistuvat tähän tarjoten asiantuntijanäkökulmaa. Business Oulu, TAT ja Lapin Yrittäjät ry. edustavat verkostokumppaneita. Hankkeen myötä tavoitteena on luoda alueellinen yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli, jota rakennetaan kolmen osatavoitteen ja edelleen ns. polkujen kautta.

Ritavaaran kehittämishanke, Masterplan-suunnitelma (2014)

Pellon kunta päätti aloittaa hankkeen Ritavaaran laskettelu- ja leirintäalueen kehittämissuunnitelman laatimiseksi; Ritavaaran alueen kehittämiseksi myönnettiin 17.1.2014 EAKR-rahoitusta 30 000 euroa.

Finnish Consulting Group (FCG) laati kunnalle Masterplan-suunnitelman, joka hyväksyttiin syksyllä 2014 kunnanhallituksessa. Em. suunnitelman pohjalta on laadittu toimenpide-ehdotelma alueen vaiheittaiselle kehittämiselle. Seuraava konkreettinen askel em. työssä on kaavoittaminen.

Lisätietoa Pellon kunnan ajankohtaisista hankkeista:

Elinvoimajohtaja Kai Korhonen, kai.korhonen@pello.fi, 040 674 4318

 

Investoinnit:

Pellon Ponsi- urheilutalon kunnostus (2014)

Em. hanke valmistui maaliskuussa 2014. Urheilutalon kunnostukselle saatiin valtionosuutta 414 000 euroa ja sen menot olivat n. 1 351 620 euroa.

Keilahalli (2015)

Pellon kunta sitoutui loppuvuonna 2014 keilahalli-hankkeen toteuttamiseen vuoden 2015 aikana. Pellon korkeakoululle tullaan toteuttamaan neliratainen keilahalli, jonka kokonaiskustannus on n. 370 000 euroa. Tähän saadaan Lapin aluehallintovirastolta avustusta 80 000 euroa.

Sirkkakosken kalasatama (2015)

Vuoden 2015 aikana Pellon kunta tulee toteuttamaan Sirkkakosken kalasatamaan laajennus- ja muutostyöt. Lapin ELY-keskus on myöntänyt em. hankkeeseen sisävesikalastuksen tilat ja laitteet –kokonaisuutta koskevan avustuksen; myönnetty avustussumma on enintään n. 304 250 euroa.Sirkkakosken kalasatama on kuntamme ainoa kalankäsittelytila, joka on keskeinen edellytys ammatti- ja sivuammattikalastukselle.

 

Tuulivoimaa Pelloon

Tuulivoimalarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatiminen palo-ja ahkiovaaran alueelle Juoksengissa

Wpd Finland Oy on esittänyt Pellon kunnalle tuulivoimalarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimista Palo- ja Ahkiovaaran alueelle Juoksengissa. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa noin 17 – 22 tuulivoimalayksikön rakentaminen hankealueelle. Kaavahanke etenee rinnakkain ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa. Kaavatyön kustannuksista vastaa wpd Finland Oy ja viranomaiskäsittelystä Pellon kunta. Em. hanke etenee seuraavaksi syksyllä 2015 osayleiskaavaluonnoksien käsittelyllä kunnanhallituksessa.

 

Lisätietoa Pellon kunnan ajankohtaisista investoinneista:

Rakennusmestari-rakennustarkastaja Pekka Tuomas, 040 721 9496, pekka.tuomas@pello.fi.