Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätökset ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla

Kuntalain (410/2015) muutoksesta johtuen kunnanhallituksen, valtuuston ja lautakuntien päätökset ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla. Kunnanjäsenen katsotaan saaneen päätöksetsä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan kotisivuilla.

Pöytäkirjat julkaistaan Pellon kunnan kotisivuilla osoitteessa:

Pellon kunnan kokouspöytäkirjat

Lainaus kuntalaista:

140 §
Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.