Toimielimet

 

 Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toimialaan kuuluu kunnan hallinnon ja talouden johtaminen, kunnan eri palvelutoimintojen yhteensovittaminen, elinkeinopolitiikka, asuntoasiat, maankäytön suunnittelu, kunnan ohjausvallan käyttäminen kuntakonsernissa sekä kuntien välinen yhteistoiminta ja kunnan kansainvälinen vuorovaikutus.

Kunnanhallituksen tehtäväalaan kuuluu kunnan edustaminen ja kunnan puhevallan käyttäminen sekä kunnan edun valvominen ja oikeustoimien tekeminen kunnan puolesta.

 

Kunnanhallituksen tehtävänä on lisäksi:

 

 • päättää yleisohjeiden antamisesta kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä
 • vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta ja edustuksesta eri yhteisöissä
 • päättää selvityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston ei ole kumottava päätöstä
 • määrää tarvittaessa edustajan käyttämään kunnan puhevaltaa ja ohjeistaa valinnoissa
 • määrää tarvittaessa edustajan edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia
 • nimeää keskuudestaan kaksi henkilöä yhteistyöryhmään
 • päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja hankkimisesta valtuuston määrittelemien periaatteiden mukaisesti.
 • hyväksyy korkotukilainat korkotukilain ja –asetuksen mukaisesti
 • päättää aravalainoitettujen asuntojen asuntokaupoissa kunnan lunastusoikeuden käytöstä
 • päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty
 • päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta
 • päättää lainan ottamisesta kunnalle valtuuston päättämissä rajoissa
 • päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista
 • päättää toimikunnan asettamisesta
 • päättää kunnan hankinnoista sekä irtaimen omaisuuden luovuttamista noudatettavista periaatteista ja ohjeista
 • hyväksyy asemakaavan silloin, kun katsotaan, ettei kaava ole vaikutuksiltaan merkittävä
 • määrää rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen alueelle, jolle on pantu vireille yleiskaavan tai asemakaavan laatiminen tai muuttaminen
 • tekee päätöksen asemakaavan ajanmukaisuudesta
 • päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamista ja rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella
 • päättää rakennustöiden pääpiirustusten lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti kaavateitä lukuun ottamatta
 • päättää maanomistajalle maksettavaksi määrättävästä katualueen korvauksesta
 • päättää vesihuoltolain mukaisesta vesilaitosten toiminta-alueista.

Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat seuraavat osakeyhtiöt: Kiinteistö Oy Pellon Vuokra-asunnot, Asunto Oy Mukanvainio, Pellon Energia Oy, Pellon Lämpöverkko Oy, Pellon Serviisi Oy, Pellon Kehitys Oy, Vihreä Pysäkki Oy ja Pellon Laskettelurinteet Oy. Osakeyhtiöiden toimintaa ohjataan konserniohjeistuksella, sopimuksilla sekä myönnettävillä määrärahoilla.

Kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat konsernipalveluiden ja sen ohjauksessa olevien yksiköiden toimintasääntöä ja toiminnan järjestämistä siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määritelty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

 

Lautakuntien yleiset tehtävät

Elinvoimalautakunnan ja hyvinvointilautakunnan tehtävänä on:

 • valmistella asiantuntijalautakuntana kuntastrategiaan omaan toimintaansa liittyvät strategiset tavoitteet huomioon ottaen avainprosessien ja kunnan yksiköiden välisen yhteistyön vaatimukset strategian toteutuksessa
 • vastata voimavarojen kohdentamisesta ja tavoitteiden asettamisesta alaisilleen prosesseille siten, että lautakunnan toimintaan liittyvät strategiset kokonaistavoitteet saavutetaan kunnan kokonaisedun mukaisesti
 • hyväksyä toimintaansa koskeva vuosittainen käyttösuunnitelma ja vastata sen toteutumisesta
 • päättää tavoitteiden toteuttamisen kannalta toimintansa tarkoituksenmukaisesta organisoinnista ja toimivaltajaosta
 • päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista
 • päättää toimintaansa koskevista tarveselvityksistä, hanke- ja muista suunnitelmista, hankinnoista sekä ostopalvelu- ja muista sopimuksista valtuuston määräämissä rajoissa
 • päättää avustusmäärärahojen jakamisesta
 • päättää helpotuksista tai vapautuksista maksun tai korvauksen suorittamisesta sekä vahingonkorvauksista valtuuston määräämissä rajoissa
 • päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista
 • päättää toimintaansa koskevista asioista, joita ei erityislainsäädännön vuoksi tai muutoin ole mahdollista siirtää viranhaltijan päätettäväksi.

 

 

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta koostuu talous- ja hallintoprosesseista sekä teknisistä prosesseista.

Elinvoimalautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtävät:

Talous- ja hallintoprosessit:

 • palkkioiden ja korvausten maksaminen
 • henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen
 • kirjanpito- ja maksuliikenne
 • rahoitus- ja varainhankinta
 • omaisuuden hallinta
 • talouden suunnittelu
 • tiedon tuottaminen johtamisen tueksi
 • viestinnän tukipalvelut
 • asiakirjahallinto

 

Tekniset prosessit:

 • rakentaminen
 • tilapalvelut
 • kunnallistekniikka
 • mittaustoimi
 • maankäytön suunnittelun valmistelu
 • yleiset alueet
 • liikenneväylät
 • yksityistiet
 • kunnan metsät
 • maanhankinnan ja myynnin valmistelu
 • omaisuuden vakuuttaminen
 • joukkoliikenne
 • liikuntapaikat ja latuverkostot
 • maastoreitit
 • asuntojen korjausavustukset
 • liikenneturvallisuus
 • rakennusvalvonta

 

Elinvoimalautakunnan ratkaisuvalta on seuraava:

 • tielautakunnan tehtävät
 • kadunpitopäätökset ja kadunpidon lopettamispäätökset

 

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta koostuu kuntalaisille annettavista sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palveluista. Hyvinvointiprosessit on jaettu meän yhteisiin hyvinvointia edistäviin palveluihin, meän lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä meän senioripalveluihin.

Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja raittiustoimen kehittämisestä kunnassa sekä päättää sosiaalihuollon ja kansanterveystyön toimeenpanossa noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista
 • vastaa päivähoidon, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston sekä kirjaston, kulttuurin, ja vapa-aikapalveluiden toimeenpanossa noudatettavista yleisistä periaatteista ja ohjeista
 • päättää koulukuljetuksista
 • päättää peruskoulun ja lukion työajat ja hyväksyy työsuunnitelmat
 • päättää toimialueensa palvelujen osto- ja myyntisopimusten tekemisestä
 • päättää toimialueensa avustusten myöntämisestä
 • päättää toimialuettaan koskevien sopimusten tekemisestä
 • vahvistaa lautakunnan alaiset asiakaspalvelumaksut
 • päättää niistä toimialueensa erityislainsäädännössä säädetyistä asioista, joissa edellytetään monijäsenisen toimielimen päätöstä

 

 Tarkastuslautakunta

 

Tarkastuslautakunnan tehtävistä ja jäsenistä säädetään kuntalaissa.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

 

Keskusvaalilautakunta

Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalain 50 §:ssä tarkoitetun hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

 

Puheenjohtajajaosto

Puheenjohtajajaosto huolehtii kunnan strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja prosessien keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kunnan yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

 

Puheenjohtajajaosto vastaa valtuuston alaisuudessa kunnan strategisen toiminnan linjanvedosta sekä laajaa poliittista ohjausta vaativien asioiden valmistelusta ja neuvotteluista ennen päätöksentekoa. Puheenjohtajajaosto koordinoi kuntastrategian toteutusta.

 

Kehitysjaosto

Kehitysjaosto on kunnanhallituksen jaosto.

Jaoston tehtävänä on:

 • taloussuunnittelu ja –seuranta
 • elinvoimaisuuteen liittyvä strateginen ohjaus
 • konserniohjaus, omistajaohjaus ja jäsenyydet eri yhteisöissä
 • kuntayhteistyön edunvalvonta

 

Yksilöasiainjaosto

 

Yksilöasiainjaoston tehtävänä on käsitellä hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvia yksittäistä kuntalaista koskevia asioita silloin kun niitä ei viranhaltijan toimesta voida ratkaista sekä tehdä yksilöihin kohdistuvia ratkaisuja toimivaltansa puitteissa.

Yksilöasiainjaosto jaosto ratkaisee:

 • lakien mukaiset yksilön vapautta rajoittavat, pakottavat ja tahdonvastaiset toimenpiteet lukuun ottamatta 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain määräämiä (417/2007) asioita
 • hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten muutosvaatimukset
 • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen asiakasmaksun alentamisen ja perimättä jättämisen
 • toimialansa saatavien tileistä poistamiset
 • jaoston päätöksestä tehtyyn valitukseen lausunnon sisällön
 • oppilaan sijoittamisesta muuhun kuin omaan kouluun
 • päättää oppilaiden yli kuukauden mittaisista harkinnanvaraisista poissaoloista
 • määrää tarvittaessa tartuntatautilain (25.7.1986/583) mukaisen yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn olemaan poissa ansiotyöstään yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan sekä tartuntalain 2 mom. tarkoitetuilla edellytyksillä määrää myös alle 16-vuotiaan lapsen olemaan poissa päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan.