Kunnan toiminnan järjestäminen

Kunnan johtamisorganisaatio jakautuu strategiseen ja operatiiviseen tasoon. Strategisesta johtamisesta vastaa luottamushenkilöorganisaatio. Operatiivisen johtamisen vastuu on esimiesorganisaatiolla.

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu lakisääteisistä ja vapaaehtoisista toimielimistä seuraavasti:

Lakisääteiset toimielimet:

  • Kunnanvaltuusto
  • Tarkastuslautakunta
  • Keskusvaalilautakunta
  • Kunnanhallitus
  • Vapaaehtoiset toimielimet
  • Elinvoimalautakunta
  • Hyvinvointilautakunta
  • Puheenjohtajajaosto
  • Kehitysjaosto
  • Yksilöasiainjaosto

Kunnan strategisesta johtamisesta vastaavat kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus. Puheenjohtajajaosto ja kehitysjaosto toimivat valmistelevina ja ohjaavina eliminä. Elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta valmistelevat ja toteuttavat strategiaa omalla toimialallaan.

Puheenjohtajajaosto käsittelee tulevaisuuden kehitysarvoihin ja muutostekijöihin liittyviä kysymyksiä. Se toimii strategiavalmistelun apuna ja arvioi strategian ja kuntavision toteutumista. Puheenjohtajajaosto käsittelee strategiset ristiriitatilanteet.

Kunnan luottamushenkilöorganisaatiokaavio on seuraava:

luottamuskaavio