Järjestyssäännöt
-

PELLON LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KOULUALUEEN, KOULUAJAN JA KOULUN TILAISUUKSIEN MÄÄRITTELY

1 §    Koulualueena pidetään aluetta, jota rajaavat (rajat mukana) Koulutie lännessä, oja idässä, puukoulun ja koirahallin välinen alue etelässä sekä ruokalan ja jäähallin pohjoisseinustojen välinen alue pohjoisessa.
2 §    Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä.
3 §    Koulu on vastuussa järjestämistään tilaisuuksista sekä kouluaikana että kouluajan ulkopuolella. Koulu ei ole vastuussa opiskelijoden kouluajan ulkopuolella järjestämistä tilaisuuksista, vaan vastuu on tällöin holhoojilla tai täysi-ikäisillä opiskelijoilla. 

PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY

4 §    Joka päivä pidetään päivänavaus.
5 §    Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Tunneilta myöhästyminen merkitään opintojakson opintojaksopäiväkirjaan.
6 §    Opiskelija saa poistua koulun alueelta välitunnilla ja vapaatunnilla omalla vastuulla.
7 §    Opiskelijoiden ulkoilu on välitunnilla vapaaehtoista.

VÄKIVALTA, KIUSAAMINEN JA SYRJIMINEN

8 §    Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi sekä henkisesti että ruumiillisesti, ja hänellä on
velvollisuus edistää muiden yhteisön jäsenten turvallisuutta. Niinpä väkivaltainen käyttäytyminen sekä muiden
kouluyhteisömme jäsenten kiusaaminen ja syrjiminen ovat koulussamme ankarasti kiellettyä. On huomattava, että
yhteisömme jäsenten välinen kiusaaminen heijastuu helposti kouluun siinäkin tapauksessa, että itse teko tapahtuisi kouluajan ulkopuolella (esim. nettikiusaaminen). 

TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET

9 §    Tupakan, nuuskan, päihteiden ja huumeiden tuonti kouluun on kielletty, samoin niiden käyttö koulualueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Kouluyhteisön jäsen ei saa olla päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena koulun tilaisuuksissa.

KOULUVILPPI 

10.§ Kouluvilppi on kiellettyä. Kouluvilpillä tarkoitetaan kaikenlaista epärehellistä menettelyä, jolla yritetään hankkia itselle tai toiselle hyötyä. Kouluvilppiä on esimerkiksi lunttaaminen kokeessa, arvioitavan suorituksen teettäminen toisella, tutkielman kopioiminen netistä tai tekoälyn käyttäminen arvioitavan suorituksen luomisessa.

TYÖRAUHA

11.§ Kouluyhteisön jäsenillä on oikeus työrauhaan. Niinpä jokaisen yhteisön jäsenen velvollisuus on ottaa toiset huomioon ja sallia jokaisen työskennellä häiriöttömästi.

HYVÄ KÄYTÖS

12 § Kouluyhteisön jäsenten velvollisuus on ottaa muutenkin huomioon toiset ihmiset ja pyrkiä noudattamaan hyviä tapoja.
Niinpä yhteisömme jäseneltä edellytetään

 • kohteliasta ja ystävällistä käyttäytymistä
 • asiallista ja tilanteenmukaista kielenkäyttöä
 • roskien laittamista niille varattuihin säiliöihin
 • ruokailua koskevien säännösten sekä hyvien ruokailutapojen noudattamista
 • kulkuvälineiden säilyttämistä niille osoitetuissa paikoissa
 • asiallista käyttäytymistä myös kunnan järjestämillä koulumatkoilla
 • opettajien ohjeiden noudattamista erilaisissa tilanteissa

    
POISSAOLOT

13 § Luvaton poissaolo on kielletty. Poissaoloja koskevat säädökset ja käytännöt on esitelty opinto-oppaassa. 

OMAISUUS

14 § Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Myös jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus henkilökohtaisen omaisuuden koskemattomuuteen, jota kaikkien on kunnioitettava.

VAHINGOT JA TAPATURMAT 

15 § Tapaturman sattuessa siitä on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle opettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai
     talonmiehelle. Kunnan tapaturmavakuutus korvaa lukion opiskelijalle koulussa tai koulumatkalla tapahtuneen
     tapaturman. Vahinkotapauksessa on ensi tilassa täytettävä hakemuslomake, jonka saa kansliasta.

KOULUSSA TAPAHTUVA VAPAA-AJAN TOIMINTA

16 § Mikäli opiskelijoiden vapaa-ajan toiminta tapahtuu koulun tiloissa, tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä
    soveltuvin osin.

OIKEUS MIELIPITEEN ILMAISUUN

17 § Opiskelijalla on oikeus ilmaista poliittinen kantansa koulutunneilla, jos se liittyy käsiteltävään aiheeseen.
    Opiskelijat saavat myös julkaista ja levittää painotuotteita ja muuta tiedotusaineistoa, mikäli se ei haittaa 
    koulun työrauhaa.

OPPILASKUNTA JA LUOTTAMUSOPPILAAT

18 § Oppilaskunnan muodostavat kaikki lukion opiskelijat yhdessä. Oppilaskunnan tulee:

 • valita itselleen puheenjohtaja, sihteeri ja hallitus
 • kokoontua vuosittain syyskuun loppuun mennessä
 • järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaa-ajan harrastustoimintaa
 • tehdä ehdotus ja antaa lausunto lukion järjestyssäännöistä sekä muista lukion toimintaa koskevista asioista
 • huolehtia käytössään olevasta oppilaskunnan tilasta säilyttäen se siistinä ja viihtyisänä.

    
    Kukin opintoryhmä valitsee keskuudestaan luottamusoppilaan ja hänen varamiehensä, jotka toimivat ryhmänsä
    edustajana opettajakunnan, oppilaskunnan, rehtorin tai koulun muun henkilökunnan välisessä yhteistyössä.
    Luottamusoppilas välittää myös tarvittaessa opiskelijoiden kannanottoja, toivomuksia ja ehdotuksia opettajakunnalle, 
    oppilaskunnalle, rehtorille ja koulun muulle henkilökunnalle.

LÄSNÄOLOILMOITUS

19 § Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä olevaksi opiskelijaksi lukuvuoden alussa. Opiskelija, joka ei lukuvuoden koulutyön alkaessa ole saapunut kouluun eikä ole rehtorille ilmoittanut pätevää syytä poissaoloonsa, katsotaan lukiosta eronneeksi.

SEURAAMUKSET RIKKOMUKSISTA

20 § Jos opiskelija ei noudata lukion järjestyssääntöjä, käyttäytyy sopimattomasti tai hoitaa tehtävänsä huolimattomasti,
    hän syyllistyy rikkomukseen. 
    Opiskelijan ojentamiseksi

 • opettaja voi (1) antaa suullisen varoituksen tai (2) poistaa opiskelijan luokasta enintään jäljellä olevan tunnin ajaksi
 • rehtori voi (1) antaa suullisen varoituksen tai (2) antaa kirjallisen varoituksen
 • yksilöasioiden jaosto voi erottaa opiskelijan määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

     Jos rikkomuksessa on kysymys rikoksesta, koulu tekee asiasta rikosilmoituksen