Työterveyden palvelut

Toiminta-ajatus

Toteutamme työpaikoille/yrittäjille hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia yrityksen tarpeita vastaavia työterveyspalveluita.

Työterveyshuolto toimii:

 • puolueettomasti
 • luottamuksellisesti
 • laadukkaasti

Tavoite

 • turvallinen ja terveellinen työympäristö
 • hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö
 • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen
 • työhön liittyvien sairauksien ehkäisy

Työryhmä

Työterveyshuollon ammattihenkilöinä toimivat:

 • työterveyslääkäri
 • työterveyshoitaja
 • asiantuntijoina fysioterapeutti ja psykologi

Näin käynnistätte yrityksenne työterveyshuollon

Ottamalla yhteyttä terveyskeskuksenne työterveyshoitajaan ja sopimalla työterveyshuollon käynnistämisestä yrityksessänne. Toiminta alkaa kirjallisen sopimuksen ja toimintasuunnitelman laatimisella. Toimintasuunnitelmassa määritellään yrityksen työntekijöille suunnatut palvelut tehtäväkohtaisesti, työpaikkaselvityksen tarve sekä työkykyä ylläpitävä toiminta.

Myös esimiehen/yrittäjän oma terveys, työkyky ja hyvinvointi on tärkeä.

Säännöllinen yhteistyö yrityksen ja työterveyshuollon välillä turvaa tavoitteiden toteutumisen.

Työterveyshuollon palvelut

 • Lakisääteinen työterveyshuolto
 • työpaikkaselvitys
 • tietojen antaminen ja ohjaus
 • terveystarkastus
 • vajaakuntoisen työntekijän terveystarkastus
 • ensiapuvalmiuden arviointi

Vapaaehtoinen muu työterveyshuolto

Yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja työterveyshoitajan suorittamat sairaanhoitopalvelut

Terveystarkastus

Terveystarkastukset jakaantuvat lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin terveystarkastuksiin. Lakisääteisiä terveystarkastuksia ovat työhönsijoitus- altisteisten- ja työkykyä ylläpitävät terveystarkastukset. Terveystarkastusten sisältö sovitaan työpaikkakohtaisesti. Sen suorittaa työterveyshoitaja, joka tarvittaessa ohjaa lääkärille.

Yhteistyössä työntekijän kanssa laaditaan tarkastuksen jälkeen terveyssuunnitelma tai kuntoutussuunnitelma sekä jatkosuunnitelma seurannasta.

Terveystarkastuksen perusteella työterveyshoitaja voi esittää toimenpiteitä yrityksen työkykyä ylläpitävään toimintaan. Lisäksi työnantaja voi ostaa työntekijöilleen sairaanhoitopalveluita.

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työolosuhteiden ja työn kuormitustekijöiden merkitys terveydelle. Yritykselle laaditaan kirjallinen selvitys, jossa kuvataan havaitut työn riskit, annetaan suositukset niiden korjaamiseksi ja huomioidaan työkykyä tukevat toiminnat.

Selvitys käydään läpi työpaikalla työnantajan ja työntekijöiden kanssa ja yhdessä pohditaan kehitys- ja korjaustoimenpiteitä. Työpaikka nimeää vastuuhenkilöt, aikataulun, toteutuksen ja seurannan.

Työpaikka/yritys huolehtii vuosittain, että työpaikkaselvitys on ajan tasalla ja toimittaa tiedot työterveyshuoltoon. Tarpeen mukaan työterveyshuolto tekee erityisselvityksiä ergonomiasta ja työhygieniasta. Työterveyshuollon työpaikkakäynnit tehdään määräajoin ja tarvittaessa.

Työpaikkaselvityksessä saatujen tietojen pohjalta tehdään työterveyshuoltosuunnitelma.

Työkykyä ylläpitävä toiminta

Hyvä työkyky ilmenee terveytenä, toimintakykynä ja ammattitaitona. Työntekijän terveyttä edistävät työntekijän itsensä huoltehtimisen lisäksi työnantajan järjestämä terveellinen ja turvallinen työympäristö, ammattitaidon ylläpitäminen, toimiva työyhteisötyö ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa.

Hyvinvoivan työyhteisön tunnuspiirteitä ovat avoin, kannustava työilmapiiri, hyvä vuorovaikutus työpaikan sisällä ja asiakassuhteissa. Työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten perusteella saatujen tietojen pohjalta tehdään joko työntekijälle tai koko työyhteisölle työkykyä ylläpitävä toimintasuunnitelma yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kanssa.

Toimintaa ovat mm. työyhteisötyö ja yksilöihin kohdistuvat kuntoutustoimenpiteet. Työyhteisötyö voi olla ohjausta, neuvontaa, ristiriitojen selvittelyä, työstressin torjuntaa sekä esimiestyön ja johtamisen tukemista. Apuvälineenä voidaan käyttää työyhteisöön kohdistuvia kartoituksia (esim. haastattelut/kyselyt).

Työpaikan saamat hyödyt työterveyshuollosta

 • hyväkuntoinen henkilöstö tekee laadukasta työtä
 • henkilöstöstä huolehtiminen luo positiivista yrityskuvaa
 • työkyvystä huolehtiminen ja työkyvyttömyysuhkan ehkäiseminen vähentävät sairauspoissaoloista ja varhaiseläkkeistä aiheutuvia kustannuksia

Kela Korvaa osan työnantajalle työterveyshuollosta aiheutuneista kustannuksista. työpaikkaselvityksestä ja toimintasuunnitelman laatimisesta korvaus on 60% ja terveystarkastuksista 50%.

Työterveyshuollosta työnantaja saa yhteenvedon tilikauden päätyttyä, jolla toimintasuunnitelma mukaan liitettynä korvaukset haetaan kelalta.

Pellon Työterveyshuoltoajanvaraus ma-to klo 10-11 puh. 040 592 3730

Työterveyslääkäri Jari Havela

Työterveyshoitaja Maarit Kivilompolo
puh. 040 592 3730

sähköposti: etunimi.sukunimi@pello.fi