Tuet ja avustukset

Eläkkeen saajan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on Kelan avustus, jonka tarkoituksena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan jokapäiväistä selviytymistä ja kotona asumista, sekä siellä tapahtuvaa hoitoa. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia erityiskustannuksia. Kela maksaa hoitotukea myös laitoshoidossa oleville. Hoitotuki on verotonta tuloa ja sen määrään ei vaikuta eläkkeensaajan tulot ja omaisuus.

Tietoa hoitotuesta, Kela
Hoitotuki hakemus

 

Pello-kortti, kuljetuspalvelu

Pello-kortti on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia toimintakyvyn heikentymisen, sairauden tai vamman takia kulkea julkisilla kulkuneuvoilla.Pello-korttia haetaan kunnan sosiaaliohjaajalta täyttämällä hakemus ja lähettämällä osoitteeseen Museotie 33, 95700 Pello Lisätietoja sosiaaliohjaajalta puh. 040 741 5519

Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus

 

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöitä voidaan myöntää vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaan pienimuotoisia asunnon muutostöitä voidaan myöntää yli 65-vuotiaille henkilöille määrärahojen mukaan. Sosiaalihuoltolain mukaisen muutostyön päätökseen vaikuttavat henkilön tulot sekä varallisuus.
Lisätietoja sosiaaliohjaajalta puh. 040 741 5519

 

Asumistuki

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen eläkeläinen ja saat vanhuuseläkettä, takuueläkettä, perhe-eläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä, voit hakea Kelasta eläkkeensaajan asumistukea. Omaisuus vaikuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Et voi saada eläkkeensaajan asumistukea, jos saat vain osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä. Tällöin voit hakea yleistä asumistukea. Kuulut yleisen asumistuen piiriin myös, jos asut sellaisen henkilön kanssa, joka on oikeutettu yleiseen asumistukeen. Jos kuitenkin asut yksin tai puolisosi kanssa ja saat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä, kuulut aina eläkkeensaajan asumistuen piiriin.

Tietoa asumistuesta, Kela
Asumistuki hakemus

 

Kotitalousvähennys

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Edellytyksenä kotitalousvähennyksen saamiselle on, että työ tehdään työn teettäjän kotona, vapaa-ajan asunnossa tai vanhempien tai isovanhempien kodissa.

Kotitalousvähennys myönnetään ainoastaan luonnolliselle henkilölle. Kuolinpesä voi saada vähennyksen henkilön kuolinvuodelta, mutta ei enää sen jälkeen. Kotitalousvähennystä ei myönnetä henkilön itsensä tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt vähennystä hakevan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva. Asuntoa ei tarvitse omistaa, asuminen riittää. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Tietoa kotitalousvähennyksestä, Vero.fi

 

Edunvalvonta

Edunvalvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys asioiden hoitamiseen voi johtua sairaudesta, korkeasta iästä tai muusta vastaavasta syystä. Maistraatti selvittää ilmoituksen tai hakemuksen perusteella tarvitseeko henkilö edunvalvojaa. Edunvalvoja määrätään yleensä taloudellisten asioiden hoitamista tai ainoastaan tiettyä tehtävää varten (esim. kiinteistökauppa). Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Edunvalvoja voi olla lähiomainen tai muu läheinen. Edunvalvojana voi toimia myös Pellon kunnan yleinen edunvalvoja, joka on valtion virkamies ja toimii virkavastuulla.

Tietoa edunvalvonnasta, Maistraatti.