Rakennustarkastajan lupapäätökset 5.10.2021
-

Julkaistu

Rakennustarkastajan lupapäätökset 5.10.2021

Pellon kunta
Rakennusvalvonta

Asia: Lupa-asia

Päätöspäivämäärä 5.10.2021
Antopäivämäärä 7.10.2021

Rakennustarkastaja Pekka Tuomas

§ Tunnus Rakennuspaikka Asia ja toimenpide
86 21-0077-MAI 854-404-0003-0114 Metsänhoidollinen metsänhakkuu.
87 21-0078-MAI 854-404-0005-0123 Metsänhoidollinen metsänhakkuu.

 

Viimeinen valituspäivä: 22.10.2021

Oikaisuvaatimusohjeet / Viranhaltijapäätös

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite:
Pellon kunta / elinvoimalautakunta
Kunnantie 4
95700 Pello


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!