Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Pellon Betoni Oy, Orankiharju
-

Julkaistu

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Pellon Betoni Oy, Orankiharju

Rovaniemi / Pello KUULUTUS  CaseM 2021-2122

Rovaniemen ympäristölautakunta 11.1.2022

Asia

YMPÄRISTÖ JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS PELLON BETONI OY, ORANKIHARJU

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja ympäristölupahakemus soran murskaukseen Pellon kunnan Orankiharjun nykyisellä sora-alueella. Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kun kyse on pohjavesialueelle sijoittuvasta maa-aines- ja ympäristöluvasta. Pellon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Rovaniemen ympäristölautakunta.

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan toiminnan jatkamiseksi koska murskausta joudutaan tekemään enemmän kuin nyt voimassa olevalla maa-ainesluvalla voi tehdä. Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa nro 222/Pello vuoteen 2027 saakka.

Hakija

Pellon Betoni Oy
Orankitie 105
95750 Orajärvi

yhteyshenkilö:
Lasse Sunila
puh 0400 939576

Toiminnan sijainti

Lupaa haetaan maa-aineksen ottamiseen ja murskaukseen tiloille Sunila III 854–404–64–1 ja Pellon yhteismetsä 854–874–3–0. Alue on Pellon Orajärven kylästä noin 6 km luoteeseen Orankiharjussa oleva maa-ainesten ottopaikka. Alue kuuluu Länsi-Lapin maakuntakaavaan merkinnällä EO-2562, maa-ainesten ottoalue. Alue sijoittuu Orankiharjun pohjavesialueelle 12854113. Lähin asutus on Orankiharjussa noin 600 metrin etäisyydellä.

Maasto on kuivaa mäntymetsää joka etelä- ja pohjoisosaltaan rajautuu suoalueeseen.

Maa-aineslupahakemus

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen tiloilta Sunila III 854–404–64–1 ja Pellon yhteismetsä 854–874–3–0. Hakija omistaa tilan Sunila ja Pellon yhteismetsältä on suostumus luvan hakuun. Lupaa haetaan olemassa olevalle toiminnalle 10 vuoden ajaksi 2 hehtaarin alalle ja 60 000 m3 ottomäärälle. Ottamissyvyys on 0 – 11 metriä. Alin haettu ottotaso on +108.5 metriä ja pohjaveden korkeus +104.45 metriä. Tällöin pohjavesipinnan ylle jää 4.05 metrin suojamaakerros.

Ympäristölupahakemus

Ympäristölupaa haetaan siirrettävää murskausasemaa varten. Arvioitu vuosituotanto on 10 000 tonnia soraa ja hiekkaa vuodessa, maksimituotanto on 20 000 tonnia vuodessa. Murskausaseman poltto- ja voiteluaineita ei säilytetä alueella eikä koneita tankata alueella eikä myöskään huoltoja eikä pesuja tehdä alueella.

Hakija esittää hakemuksessa tuotannon aikaiset toiminta-ajat joista annetaan harkinnan jälkeen lupamääräykset. Toiminnalla ei hakemuksen mukaan ole haitallisia vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen, luontoon, luonnonsuojeluarvoihin, rakennettuun ympäristöön, eikä sillä ole haitallisia päästöjä veteen, maaperään tai pohjaveteen.

Kuulutuksen julkaisupäivä

Kuulutus on julkaistu 11.1.2022.

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 11.1. – 17.2.2022 välisenä aikana Pellon kunnan ilmoitustaululla osoitteessa https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 17.2.2022 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, PL 1008/ Mäntyvaarantie 2 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietoja antaa

Ympäristötarkastaja Pekka Peuranen puh 040 667 3742, sähköposti pekka.peuranen@rovaniemi.fi.

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Liitteet:

kuulutus (pdf)

hakemus (pdf)

 


Ilmoitus on julkaistu Pellon kunnan virallisten ilmoitusten ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi 11.1.-17.2.2022

Suvi Ratavaara
hallintosihteeri

KS 47/2019


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!