Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta: Tuomovaaran ampumarata
-

Julkaistu

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta: Tuomovaaran ampumarata

KUULUTUS
ROIDno-2023-176

Ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta

Asia

Tuomovaaran ampumaradan ympäristölupa

Hakija

Pellon riistanhoitoyhdistys

Hakemuksen sisältö

Pellon riistanhoitoyhdistys hakee ympäristölupaa Tuomovaaran ampumaradalle. Ampumarata sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä Pellon kirkonkylän pohjoispuolella Tuomuvaarassa, kiinteistöllä 854-404-81-2. Kyseessä on olemassa oleva, 1960-luvun loppupuolella käyttöön otettu ampumarata, jolla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Ampumaradalla on kaksi haulikkorataa, kaksi kiväärirataa ja pistoolirata. Ampumaradan käyttö tapahtuu pääasiassa sulan maan aikana, touko-syyskuussa ja ammunta on sallittua kaikkina viikonpäivinä kello 09:00-20:00. Ampumarataa käyttävät Pellon riistanhoitoyhdistyksen jäsenet ja satunnaisesti muiden lähialueen seurojen metsästäjät
sekä harrasteampujat. Radan vuotuisen laukausmäärän on arvioitu olevan yhteensä noin 5 000 laukausta. Nyt vireillä olevan lupa-asian yhteydessä radan toimintaa ei ole tarkoitus muuttaa ja lupaa haetaan muutoin nykymuotoiselle toiminnalle mutta vuotuiseksi laukausmääräksi esitetään enintään 10 000 laukausta vuodessa.

Ampumaradalta ympäristössä sijaitseville asuin- ja vapaa-ajankäytössä oleville kiinteistöille leviävää melua on arvioitu eri asetyypeille laadittujen sapluunamallien sekä radalla käytössä olevien ja nyt toteutettavaksi suunniteltujen meluntorjuntatoimien perusteella (luodikkoradalle rakennettava ampumakatos). Mallinnuksella saatuja tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksellä annettuihin ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoihin. Tulosten perusteella ohjearvot ylittyvät joillakin asuin- ja lomakäytössä olevilla kiinteistöillä. Ohjearvojen ylityksiä todetaan aiheutuvan vain haulikkoratojen käytön yhteydessä ja ylitysten olevan vähäisiä, enintään 5 dB luokkaa. Kokonaisuutena arvioiden, ottaen huomioon radan käyttöaste ja radalla esiintyvien hiljaisten jaksojen määrä, meluhaitan todetaan jäävän vähäiseksi eikä ampumaratoja koskevan parhaan käyttökelpoisen tekniikka -oppaan perusteella nyt suunniteltua enemmille meluntorjuntatoimenpiteille ole tarvetta.

Alueella tehtyjen ympäristötutkimusten ja riskinarvion perusteella toiminnasta ei aiheudu välitöntä ympäristön pilaantumisen riskiä eikä terveyshaitan vaaraa. Laskennallisesti arvioituna ratarakenteissa esiintyy kohonneita haitta-ainepitoisuuksia mutta haitta-aineiden kulkeutuminen rata-alueen ulkopuolelle on vähäistä ja kohdistuu radan välittömään läheisyyteen. Haitta-aineille voivat altistua vähäisessä määrin lähinnä ampumaradan käyttäjät ja rata-alueella liikkuvat eläimet.

Kuulutuksen julkaisupäivä

1.3.2023

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläolo

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Pellon kunnan verkkosivuilla https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html. Asian kuulutusaika on 1.3.–11.4.2023.

Hakemusasian tiedoksisaantipäivä

Tiedoksisaannin asian vireilläolosta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 8.3.2023.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee on mahdollisuus jättää asiassa muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle 11.4.2023 klo 15.00 mennessä (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 1008, 96101 ROVANIEMI tai kirjaamo@rovaniemi.fi).

Muistutuksesta on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot: muistuttajan kiinteistön tiedot, johon hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset kohdistuvat, yksilöidyt vaatimukset ja niiden perustelut ja muistuttajan nimi ja yhteystiedot.

Lisätietojen antaja

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Tarja Bergman 0400 190 360, sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Asian ratkaisija

Ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Kuulutus ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta (PDF)

Hakemusasiakirjat (PDF)


Päätös on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi ajalla 1.3.–11.4.2023.

Suvi Ratavaara, hallintovastaava
YL34/2017


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!