Kuulutus: Maa-aineslupahakemus Metsänhoitoyhdistys Lappi ry
-

Julkaistu

Kuulutus: Maa-aineslupahakemus Metsänhoitoyhdistys Lappi ry

Asia:
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Pellon Kasurirovasta.
Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja.

Hakija:
Metsänhoitoyhdistys Lappi ry
Yhteyshenkilö Pekka Huuki, puh 0400 472 015, pekka.huuki@mhy.fi

Toiminnan sijainti:
Hakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee Pellon Turtolassa tilalla Penttilä II RN:o 854-407-22-9 (Kasurirovat). Hakijalla on maanomistajan suostumus luvanmukaiseen toimintaan. Alue sijaitsee Kasurijärven läheisyydessä noin 17 km Pellon kuntakeskuksesta eteläkaakkoon. Ottamisalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin loma-asutus sijaitsee noin 1,3 km etäisyydellä. Ottamisalue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä sen välittömässä läheisyydessä sijaitse muinaismuistoja tai muita suojeltavia kohteita. Lähin suojelualue Kasurijärvi (SACFI1301912) sijaitsee noin 1,2 km lännessä. Ottamisalueella ei ole tavattu sellaisia erityisiä, suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, joiden elinympäristö tulisi säilyttää ottotoimintaa rajoittamalla. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Länsi-Lapin maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).

Jatkolupahakemus maa-ainesluvalle 229/2019:
Kasurirovan alueelle tilalle Penttilä II RN:o 854-407-22-9 on 19.7.2019 § 22 myönnetty maa-aineslupa 229/2019 (38733). Lupa myönnettiin 10 000 m 3 suuruiselle maa-aineksen ottamiselle. Lupa-alueelta ei ole otettu maa aineksia. Maa-aineslupa on päättynyt 31.8.2023. Metsänhoitoyhdistys Lappi ry on toimittanut 24.8.2023 Kasurirovan maa-ainesluvalle 229/2019 jatkolupahakemuksen.

Jatkolupaa haetaan kahden (2) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 10 000 m 3 :n suuruiselle maa-aineksen otolle. Alkuperäisen maa-ainesluvan 229/2019 (38733) kokonaisotto-määrä on ollut 10 000 m 3 eikä alueelta ole otettu lupa-aikana maa-aineksia (alue on uusi). Koko toiminta-alueen on pinta-alaltaan yhteensä 1,0 ha. Suunniteltu alin ottamistaso on ottamissuunnitelman mukaan +175.00 (N2000) ja ottamissyvyys 1-3,5 m. Maa-ainesta on tarkoitus käyttää alueen teiden rakentamiseen ja tienpitoon.

Kuulutuksen julkaisupäivä:
Kuulutus on julkaistu 1.11.2023.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävilläpito:
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 1.11.–8.12.2023 välisenä aikana Pellon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html. Asiakirjat ovat luettavissa myös Pellon kunnanvirastolla (os Kunnantie 4) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset:
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on mahdollisuus jättää muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 8.12.2023 kello 15 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, PL 1008, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh 050 911 1097, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja:
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta
CaseM 2023-3106

Kuulutus (PDF)
Kuulutuksen liite, maa-aineslupahakemus (PDF)


Tämä kuulutus on ollut yleisesti nähtävillä Pellon kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html 1.11. - 8.12.2023.

 

Ilmoitustaulun hoitaja
Tatu Tolppi
KS47/2019


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!