Kuulutus: Maa-aineslupahakemus Destia Oy
-

Julkaistu

Kuulutus: Maa-aineslupahakemus Destia Oy

Rovaniemi kaupunki    CaseM 2022-1326

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

Asia

Maa-aineslupahakemus Destia Oy

Maa-aineksen otto Pellon kunnan Orajärvellä, Orajärvenkankaan sora-alueella

Hakija

Destia Oy
Yrttipellontie 6
90230 Oulu
Lisätietoja hakijan osalta antaa Kimmo Hietala, myyntipäällikkö, puh toimeen 0400 289466.

Destia Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-aineksen ottoon hiekalle ja soralle Pel-lon kunnassa kiinteistölle: Pello Orajärvenkankaan sora-alue RN:o 854-404-33-62. Ottamis-alue on Orajärven kylällä n. 17 km etäisyydellä Pellon kunnan keskustasta pohjoiseen. Hakija omistaa kiinteistön. Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa 60 000 m3ktr ottomäärälle, lupatunnus 14.12.2011 § 118. Tämä lupa on voimassa 30.6.2022 saakka ja nyt haetaan jatkoa ao. lupa-alueelle.

Lupaa haetaan 100 000 m3 ktr otolle hiekkaa ja soraa. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 10 000 m3. Ottamisalueen pinta-ala on 2,45 hehtaaria. Ottamissyvyys on 0 – 16 metriä. 

Alueella ei ole voimassa olevia kuntatason kaavoja ja Länsi-Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty kaavamerkinnällä EO 2562, maa-ainesten ottoalueet, Pello: Orajärvenkangas. Lähin asutus on noin 900 metriä ottoalueesta itään. Ottoalueelta itään on Pellon Betoni Oy:n beto-niasema / tehdas. Ottoalue on vanhaa maa-aineksen ottoaluetta. Ympäristö on maa-aineksen ottoaluetta ja mäntyvaltaista talousmetsää sekä teollisuustoiminta-aluetta (Pellon Betoni Oy:n toiminta).

Alue sijaitsee pohjavesialueella: Saukonmäki 12854101, jonka luokitus on 1E eli vedenhankin-taa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suo-raan riippuvainen. Lähin pohjavedenottamo on 390 metriä ottamisalueelta koilliseen.   Alu-eelle on asennettu pohjavesiputki v.2016 ja sen mukaan ylin havaittu pohjavedenpinta on +119, 39 metriä. Ottosuunnitelman mukainen alin ottotaso on +123,5 metriä, joka on vähin-tään 4 metriä pohjavesipinnan yläpuolella. 

Destia hakee lupaa aloittaa maa-ainesten otto ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman.

Pohjavesialueelle sijoittuvan maa-ainesluvan ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomai-nen. Pellon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on Rovaniemen ympäristölautakunta.

Kuulutuksen julkaisupäivä

2.5.2022

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Pellon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 2.5. – 8.6.2022 osoitteessa https://www.pello.fi

Mahdolliset muistutukset 

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 8.6.2022 mennessä Rovanie-men kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölau-takunta, Pl 1008 / Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi, tai kirjaamo@rovaniemi.fi

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Pekka Peuranen puh 040 667 3742, 
sähköposti pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Kuuluttaja Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Liitteet

(PDF)

Kuulutus

Maa-aineslupahakemus Destia Oy Orajärvenkangas Pello


Päätös on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle osoitteessa www.pello.fi ajalla 2.5.-.8.6.2022

Suvi Ratavaara, hallintosihteeri

KS47/2019


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!