Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy
-

Julkaistu

Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy

Asia Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupahakemus maa-aineksen louhintaan ja murskaamiseen. Samalla haetaan lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.
Hakija Napapiirin Kuljetus Oy
yhteyshenkilö Antti Nulu
puh. 0400 613 784, antti.nulu@napapiirinkuljetus.fi
Toiminnan sijainti Hakemuksen mukainen Kittisvaaran kallioalue sijaitsee Pellon kunnassa, Pellon kylässä tilalla Ketola II RN:o 854-404-3-118. Toiminta-alue sijaitsee Pellon kuntakeskuksesta noin 3 km kaakkoon. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 700 m etäisyydellä. Alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Toiminta-alueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita taikka suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Tornionjokivarren Lempeän alueen yleiskaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle (M).
Maa-aineslupa ja ympäristölupa

Maa-aineslupaa haetaan hiekan, soramoreeniin ja kalliokiviaineksen ottoon ja ympäristölupaa louhintaan ja murskaamiseen kymmenen (10) vuoden ajalle 330 000 m³ kokonaisotto-määrälle. Vuotuisen ottomäärän arvioidaan olevan keskimäärin 33 000 m³. Ottamisalueen pinta-ala on 6.37, ottoalueen 4.87 ja läjitysalueen 1.50 ha. Maa-ainesten ottosyvyyden vaihteluväli on noin 0 – 22 m. Alin ottotaso on +103.50 N60 mukaisessa korkeusjärjestelmässä. 

Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 100 000 t/a). Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 7.00–22.00, poraamista ma-pe klo 7.00–21.00. Rikotusta ja räjäytyksiä suoritetaan ma-pe klo 8.00–18.00. Kuormaamista ja kuljetusta suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00 ja la klo 8.00–18.00. Murskaus- ja räjäytystoimintaa alueella on 0-3 kertaa vuodessa.

Päästöt ja jätteet Louhinta ja murskaustyön mahdollisia ympäristöriskejä voi aiheutua räjähdys-ja polttoaineista, pölyämisestä sekä melusta.  Käytettävät polttoaine- ja voiteluainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia lukittavia säiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia lukittavia säiliöitä. Tankkauspaikka ja voiteluainesäiliöiden alustat suojataan reunoilta korotetulla tiiviillä kalvorakenteella. Alueella syntyvät talousjätteet lajitellaan ja kerätään omiin kannellisiin jäteastioihin ja toimitetaan Napapiirin Residuum Oy:n Pellon Mustimaan jäteasemalle. Pienten ja välttämättömien huoltotoimenpiteiden yhteydessä syntyneet vaaralliset jätteet kerätään omiin kannellisiin astioihinsa ja toimitetaan vaarallisten jätteiden keräykseen Napapiirin Residuum Oy:n Pellon Mustimaan jäteasemalle.
Kuulutuksen julkaisupäivä Kuulutus on julkaistu 1.9.2021
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Asiakirjojen nähtävilläpito Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 1.9.–8.10.2021 välisenä aikana Pellon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://www.pello.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.html.
Mahdolliset muistutukset Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on mahdollisuus jättää muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 8.10.2021 Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi.
Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Pekka Peuranen, puh 040 667 3742, pekka.peuranen@rovaniemi.fi
Kuuluttaja Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

 

Kuulutus (PDF)
Lupahakemus (PDF)
Liitteet (PDF)


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!