Kunnanhallituksen poikkeamispäätös 12.4.2022
-

Julkaistu

Kunnanhallituksen poikkeamispäätös 12.4.2022

Pellon kunta
Poikkeamispäätös
Kunnanhallitus

Päätöspäivämäärä 12.4.2022
Antopäivämäärä 14.4.2022

Kunnanjohtaja Eero Ylitalo

§ Tunnus Rakennuspaikka Asia ja toimenpide
91 22-0006-POI 854-404-0025-0055 Yhden asunnon talon, talousrakennuksen sekä saunarakennuksen rakentaminen.

 


Valitusosoitus

Valitusoikeus

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä sekä suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmä ja sen liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan nimi ja kotikunta
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden postios.: PL 189, 90101 OULU
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden s-postios.: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käyntios.: Isokatu 4, Oulu

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 23.3.2022 - 25.4.2022


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!