Kunnanhallituksen poikkeamispäätökset 18.4.2023
-

Julkaistu

Kunnanhallituksen poikkeamispäätökset 18.4.2023

Pellon kunta
Kunnanhallitus
Poikkeamispäätös
 

Päätöspäivämäärä 18.4.2023
Antopäivämäärä 20.4.2023

Elinvoimajohtaja Katja Jaako-Körkkö

§ Lupatunnus Rakennuspaikka Asia ja toimenpide
80 23-0007-POI 854-874-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-3 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.
80 23-0008-POI 854-874-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-4 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m sekä voimalan roottorin ylittämiseen kaavaan merkityn tuulivoimalan alueen rajasta.
80 23-0009-POI 854-847-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-5 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m sekä voimalan roottorin ylittämiseen kaavaan merkityn tuulivoimalan alueen rajasta.
80 23-0010-POI 854-874-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-6 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.
80 23-0011-POI 854-874-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-7 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m sekä voimalan roottorin ylittämiseen kaavaan merkityn tuulivoimalan alueen rajasta.
80 23-0012-POI 854-874-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-8 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.
80 23-0013-POI 854-874-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-9 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.
80 23-0014-POI 854-874-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-10 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.
80 23-0015-POI 854-874-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-11 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.
80 23-0016-POI 854-874-0001-0000 Tuulivoimalan nro WTG-12 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m sekä voimalan roottorin ylittämiseen kaavaan merkityn tuulivoimalan alueen rajasta.
80 23-0017-POI 854-401-0053-0000 Tuulivoimalan nro WTG-13 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.
80 23-0018-POI 854-401-0054-0002 Tuulivoimalan nro WTG-14 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m sekä voimalan roottorin ylittämiseen kaavaan merkityn tuulivoimalan alueen rajasta.
80 23-0019-POI 854-401-0051-0000 Tuulivoimalan nro WTG-15 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m sekä voimalan roottorin ylittämiseen kaavaan merkityn tuulivoimalan alueen rajasta.
80 23-0020-POI 854-401-0053-0000 Tuulivoimalan nro WTG-16 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.
80 23-0021-POI 854-401-0054-0003 Tuulivoimalan nro WTG-17 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m sekä voimalan roottorin ylittämiseen kaavaan merkityn tuulivoimalan alueen rajasta.
80 23-0022-POI 854-401-0051-0000 Tuulivoimalan nro WTG-18 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.
80 23-0023-POI 854-401-0055-0000 Tuulivoimalan nro WTG-19 rakentaminen. Poikkeamista haetaan yleiskaavasta enimmäiskorkeuteen 250 m.

 

Päätöksen liitteet

Liite 6 Yleiskartta (PDF)
Liite 7 WTG 3 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 4 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 5 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 6 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 7 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 8 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 9 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 10 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 11 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 12 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 13 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 14 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 15 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 16 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 17 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 18 asemapiirros (PDF)
Liite 7 WTG 19 asemapiirros (PDF)
Liite 8 Julkisivupiirustus (PDF)
Vastine poikkeamislupahakemuksesta annettuihin huomautuksiin (PDF)


Valitusosoitus / Valitusoikeus

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä sekä suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmä ja sen liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan nimi ja kotikunta
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä 
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden postiosoite:  PL 189, 90101 OULU
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu


 

Tämä ilmoitus on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa www.pello.fi 20.4.2023 - 2.6.2023

Suvi Ratavaara
hallintovastaava

YL242/2022


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!